nasze działania

2016 – 2018

Towarzystwo regularnie jest stroną w postępowaniach administracyjnych przed Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i niejednokrotnie składało w toku tych postępowań wystąpienia i odwołania.
W rezultacie złożonego przez nas odwołania (czerwiec 2016) Główny Konserwator Zabytków uchylił wadliwą decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzgadniającą realizację „Ośrodka usług turystycznych” o powierzchni ponad 15 000 m2  przy ulicy Krakowskiej, jednej z najbardziej kontrowersyjnych inwestycji ostatnich lat.
Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę inwestora. Czekamy na rozstrzygnięcie skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny.


2008 – 2018
Członkowie zarządu Oddziału uczestniczą w wielu posiedzeniach dotyczących ochrony zabytków i krajobrazu Kazimierz Dolnego, m.in. w zebraniach Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, posiedzeniach Komisji Urbanistycznej powołanej przez burmistrza Kazimierza Dolnego oraz Komisji powołanej do organizacji konkursu na zagospodarowanie nieczynnego kamieniołomu.


2010
Towarzystwo, we współpracy z Kazimierską Konfraternią Sztuki, zorganizowało bal charytatywny i aukcję obrazów. Przychody przeznaczono na remont muru klasztoru Franciszkanów.


2009
Towarzystwo, we współpracy z Kazimierską Konfraternią Sztuki, zorganizowało bal charytatywny i aukcję obrazów. Przychody przeznaczono na odrestaurowania i ponowne uruchomienie XVI- wiecznego zegara na Farze.


Towarzystwo ufundowało w Męćmierzu tablicę upamiętniającą ofiarną pomoc miejscowej ludności w ratowaniu zbiorów wawelskich w 1939 roku.


2006


Towarzystwo, we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa), Polskim Komitetem ICOMOS (międzynarodowa rada ochrony zabytków) oraz Politechniką Lubelską, było organizatorem konferencji „Turystyka a ochrona zespołów staromiejskich: Kazimierz – miasto zagrożone”.
W rezolucjach konferencji znalazły się m.in. postulaty:

– wzmocnienia pozycji wojewódzkich konserwatorów zabytków
– powołania odrębnego urzędu konserwatora miejskiego dla Kazimierza (lub delegatury konserwatora wojewódzkiego)
– uchwalenia precyzyjnego planu zagospodarowania przestrzennego, z jednoznacznymi wytycznymi co do przeznaczenia terenów, zawierającego wykaz materiałów i kolorystyki stosowanych do wykańczania obiektów na zewnątrz
– powołania przedstawiciela TOnZ w skład wojewódzkiej komisji konserwatorskiej opiniującej projekty realizowane na terenie Kazimierza
– przeprowadzenia kontroli zgodności pozwoleń na budowy wydanych dla obszaru miasta z obowiązującym planem zagospodarowania